JURAN - SKLEP i LOMBARD Gliwice, SKLEP i LOMBARD Zabrze - BRYLANTINI.pl
www.juran.com.pl : REGULAMIN
FIRMA - REGULAMIN
Regulamin

 

REGULAMIN

Regulamin lombardu JURAN S.C.

 1. Lombard udziela pożyczki, której zabezpieczeniem jest zastaw na rzecz określonej w punkcie 4 Umowy Pożyczki i Zastawu i zobowiązuje się czuwać nad jej zachowaniem, stosowanie do przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem (art. 318 KC), i zwrócić zastaw w stanie niepogorszonym.
 2. Warunkiem otrzymania pożyczki jest zawarcie umowy pomiędzy Lombardem a Pożyczkobiorcą zwanym dalej Klientem, po okazaniu przez niego dokumentu tożsamości, przy czym przedmiot zastawu musi być wyłączna własnością Klienta, nie może być obciążony wcześniejszymi zastawami ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich i Klient może nim swobodnie dysponować.
 3. Uprasza się Klientów o załączanie do zastawów wszelkiej dokumentacji, paragonu, faktury zakupu, gwarancji i itp.
 4. Przyjęcie zastawu powoduje wykonanie czynności prawnych o przechowaniu (art. 835-844 KC).
 5. Zgodnie z art. 842 KC o zwrocie wydatków za przechowanie, strony ustalają na podstawie art. 836 KC stawkę dzienną za przechowanie i określają ją w punkcie 6 umowy Pożyczki i Zastawu.
 6. Opłata za przechowanie wynikająca z przyjęcia, opakowania, zabezpieczenia, ochrony, należytego składowania przestrzeni magazynowej, ubezpieczenia i wydania rzeczy nie jest kosztem pożyczki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, a należy do wynikających z innych przepisów prawa kosztów o zabezpieczeniu pożyczki, o czym mówi art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 7 lipca 2005 roku.
 7. Umowę Pożyczki i Zastawu można przedłużać wielokrotnie.
 8. Zgodnie z Umową Pożyczki i Zastawu, opłatę za przechowanie należy uiścić przy odbiorze zastawu oraz każdorazowo przy każdym przedłużaniu licząc odpowiednio za okres określony w Umowie punkt 2 i w kolejnych przedłużeniach.
 9. Lombard udziela pożyczek na okres od 1 do 30 dni i na taki sam okres może być umowa przedłużona.
 10. Stopa procentowa jest stała w trakcie obowiązywania umowy.
 11. Maksymalne oprocentowanie pożyczki określa ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 7 lipca 2005 roku.
 12. Lombard zastrzega sobie prawo określenia wszelkich kosztów wynikających z zawartych z nim umów do indywidualnego ustalenia z Klientem.
 13. Przed udzieleniem pożyczki i przyjęciem rzeczy do przechowania pracownik Lombardu dokonuje określonej w punkcie 4 Umowy Pożyczki i Zastawu, wyceny zastawu i określa maksymalną kwotę pożyczki.
 14. Koszt wyceny zastawu i sporządzenia umowy określa punkt 4 Umowy Pożyczki i Zastawu, a Lombard pobiera je w momencie rozwiązania umowy lub pierwszego przedłużenia umowy już zawartej.
 15. Zwrot zastawu następuje z chwilą zwrotu kwoty pożyczki wraz z jej kosztami, oraz z chwilą zwrotu kosztów przechowania, określonych w Umowie Pożyczki i Zastawu, po okazaniu dokumentu tożsamości.
 16. Klient może upoważnić inną osobę do przedłużenia umowy lub jej rozwiązania. Osoba upoważniona przedkłada stosowne pełnomocnictwo, a Klient zobowiązuje się pokryć wynikające z tego wszelkie opłaty urzędowe i skarbowe.
 17. W przypadku uchybienia terminów spłaty pożyczki określonych w umowie, pożyczka staje się przeterminowana i Klient zobowiązany jest ponieść dodatkowe koszty w wysokości 1,23 % brutto od kwoty pożyczki za każdy dzień spóźnienia.
 18. Klient może za zgodą Lombardu zawrzeć odrębną umowę przechowania i określić w niej wszelkie koszty.
 19. Za datę zwrotu pożyczki uważa się dzień wpływu wszelkich należności Lombardu wynikających z zawartych umów. W razie zaspokojenia przymusowego datą tą jest dzień wpływu należności uzyskanych ze sprzedaży rzeczy będącej przedmiotem zastawu lub uzyskania zaspokojenia z innego majątku dłużnika po zastosowaniu środków egzekucyjnych przewidzianych prawem.
 20. Po 7 dniach od umówionego terminu zwrotu pożyczki i odbioru zastawu z przechowania, przedmiot zastawu przechodzi na własność Lombardu, który może nim swobodnie dysponować.
 21. Przedmiot zastawu zostanie wystawiony do sprzedaży za cenę odpowiadającą kwocie zadłużenia Klienta powiększoną o koszty odsetek, wyceny i zawarcia umowy oraz przechowania i ubezpieczenia lub też może być sprzedany w drodze przetargu. Klient ponadto zobowiązany będzie ponieść uzasadnione koszty dochodzenia należności na drodze sądowej w szczególności w przypadku gdyby okazało się że przedmiot zastawu nie znajduje nabywcy lub cena uzyskana z jego sprzedaży nie pokryje wszystkich należności.
 22. Lombard zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu w zastaw bez podania przyczyny.
 23. Klient może bez podania przyczyn odstąpić od umowy pożyczki w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W terminie tym Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie na adres Lombardu wskazany w umowie. Odstąpienie staje się skuteczne jeżeli wraz z oświadczeniem Klient zwraca pożyczkę wraz z odsetkami, kosztami wyceny oraz przechowania wyliczonymi na dany dzień.
 24. Złoto, srebro i inne metale szlachetne wyceniamy sprawdzając znak probierczy ewentualnie napiłowując i traktując przedmiot odpowiednimi odczynnikami.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz Umową Pożyczki i Zastawu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 

ON-LINE

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

SZUKAJ


JURAN - Gliwice 2013/2019 - Wersja 1.0.0.A.1
JURAN S.C. - GRUPA JURAN


Szanowni Państwo, serwis www JURAN.com.pl do poprawnego działania używa tak zwanych plików "cookies". Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie informacji zawartej w plikach "cookies", uprzejmie prosimy o zmianę ustawień swojej przeglądarki stron www.